Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 20. listopadu. 2009
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 20. listopadu. 2009 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 1. ročník konference s perinatologickou tematikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Výhledově bychom tuto akci rádi pořádali každý rok a svým programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantních pracovišť, tak i pro střední zdravotnický personál. Letos je akce plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost posterové prezentace i přihlášených sdělení. Těšíme se na vaši účast.

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 5 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do ||date-of-registration|| na Konferenční servis UP. Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet – v tomto případě doklad o úhradě předložte u registrace). Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.


Registrační poplatek:

480 Kč platba do 6. 8. 2018, 580 Kč platba po 6. 8. 2018

Registrační poplatek je včetně 19% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 6. 8. 2018 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.

Po 6. 8. 2018 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatek a zruší účast do 10. 11. 2009, bude poplatek vrácen v plné výši.

Ke stažení

Ke stažení

Pozvánka FMM2009 - černobílá verze formát PDF (2,1MB)
Pozvánka FMM2009 - barevná verze formát PDF (2,1MB)
Program FMM2009 - černobílá verze formát PDF (0,9 MB)
Program FMM2009 - barevná verze formát PDF (5,9 MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022
Ročník 2023

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
Ondřej Šimetka Vakuumextrace, benefit a rizika
(FN Ostrava)
Marek Ľubušký Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek v těhotenství, management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu, fetomaternální hemoragie, prevence RhD aloimunizace
(LF UP a FN Olomouc)
Martin Procházka Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – Evidence Based Medicine
(LF UP a FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Radovan Vlk Placenta praevia v ultrazvukovém obraze a její klinický význam
(2. LF UK, Motol, Praha)
Ladislav Krofta Management těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
(ÚPMD, Praha)
Alena Měchurová Kardiotokografie
(ÚPMD, Praha)
Antonín Pařízek Předčasný porod a problematika anestézie v porodnictví
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:30 Oběd
14:15 Petr Janků Moderní zůsoby diagnostiky hypoxie plodu
(LF MU a FN Brno)
Jiří Šantavý Ovlivnění perinatálních výsledků screeningovými programy v těhotenství
(LF UP a FN Olomouc)
Aleš Skřivánek Kontroverze screeningu poruch funkce štítné žlázy v těhotenství
(G-centrum, s. r. o., Olomouc)
Lumír Kantor Nové poznatky ve fyziologii novorozence – vývoj mozku
(LF UP a FN Olomouc)
Pavel Popely Impakt HPV vakcinace
(GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (126 KB)

Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Vomáčková K. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Procházka M. Prevence RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M., Vomáčková K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Skřivánek A., Ľubušký M., Procházka M. Význam screeningu poruch funkce štítné žlázy v těhotenství.
(LFUP a FN, G-Centrum, Olomouc)
Springer D., Límanová Z., Zima T. Refereční intervaly při vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných.
(LF UK a VFN, Praha)
Springer D., Límanová Z., Krejčová S., Zima T. Výsledky vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných.
Šimetka O., Zewdiová H., Michalec I. Průběh 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP.
(FN, Ostrava)
Pětroš M., Matura D., Liška M. Analýza maximálních průtokových rychlostí arterie cerebri media u aloimunizovaných těhotenství.
(FN a OU, Ostrava)
Michalec I., Šimetka O. Poruchy statiky pánevního dna v souvislosti s vagináním porodem.
(FN, Ostrava)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|